Certifikácie

 

Pre neustále zvyšovanie kvality a vysokej úrovne našich produktov sme zaviedli radu certifikácií.
Niektoré sú predpísané legislatívou, iné sme získali na základe potreby uvádzať na trh kvalitné a bezpečné výrobky.

HACCP

 

HACCP je skratka z anglického názvu „ Hazard Analysis and Critical Control Points“ (analýza nebezpečenstva a kritické kontrolné body.) Táto skratka  sa vo svete používa pre systém preventívnych opatrení, ktoré slúžia k zaisteniu zdravotnej nezávadnosti potravín a pokrmov počas všetkých činností ,ktoré súvisia s výrobou, spracovaním, skladovaním, manipuláciou, prepravou a predajom konečnému spotrebiteľovi.

Systém HACCP udáva, aké prostriedky a postupy sú potrebné k tomu, aby sa predišlo nebezpečenstvu, ktoré ohrozuje zdravie konzumenta ešte pred tým, ako sa môžu prejaviť.

Správne zavedený a fungujúci systém HACCP v prvom rade znižuje riziko ohrozenia zdravia spotrebiteľa a zároveň chráni výrobcu alebo predajcu v prípade vymáhania náhrady za prípadné poškodenie zdravia.

Certifikáciu systémom HACCP  vždy overujú a udeľujú kvalifikovaní externí auditori na základe niekoľkodenného auditu vo všetkých oblastiach, ktorých sa tento systém týka.

Od roku 2004 spoločnosť LEROS vlastní certifikát HACCPISO 9001:2008, pričom v roku 2008 boli obidva certifikáty úspešne obnovené recertifikáciou.

ISO

ISO 9001 je medzinárodne uznávaná norma pre Systém managementu kvality (QMS). Táto norma udáva systém a súbor pravidiel, ktorá zabezpečí zmyselný prístup k riadeniu vo všetkých častiach výrobných a obchodných činností tak, aby bola dosiahnutá spokojnosť každého zákazníka splnením jeho požiadaviek.

GMP

Skratka GMP je z anglického názvu Good Manufacturing Practice – prekladá sa ako  Správna výrobná prax. Jedná sa o systém managementu pre riadenie organizácie s ohľadom predovšetkým na bezpečnosť výrobkov a záruku kvality pre konečného spotrebiteľa. Tento systém garantuje kvalitu, stabilitu a obsah účinných látok pri výrobe.

Spoločnosť LEROS vyrába úplne v súlade s postupom Správnej výrobnej praxe SVP (GMP). Správna  výrobná prax je legislatívne vyžadovaná pri výrobe liečiv, spoločnosť však tieto postupy dodržuje i pri výrobe doplnkov stravy z rady bylinných čajov i pri výrobe potravinárskych výrobkov.


BIO

 

BIO je česká národná značka pre biopotraviny. K tomuto udeleniu sú  Ministerstvom poľnohospodárstva poverené vybrané kontrolné organizácie, ktoré sú oprávnené udeliť certifikát BIO na základe kontrolného auditu, ktorý preverí plnenie všetkých podmienok stanovených príslušnou právnou úpravou.

 

Spoločnosť LEROS je držiteľom certifikácie Ekologického poľnohospodárstva – organic farming (BIO).


KLASA

Národná značka KLASA je udeľovaná Ministerstvom poľnohospodárstva ČR a plní informačnú rolu  pre spotrebiteľa  potravín a obchodníkov, ktorých informuje, že výrobok ocenený značkou KLASA, je :

  • nadštandartnej kvality zaručujúci jeho  jedinečnosť vo vzťahu k bežným výrobkom dostupným na českom trhu
  • celý alebo len z časti vyrobený z domácich surovín
  • obsahuje stopercentný podiel tuzemskej práce
  • jeho kvalita je zrovnatelná alebo lepšia ako u podobných dovážaných produktov, alebo je jeho receptúra ojedinelá
  • jeho kvalita je stála, vrátane dodržiavania hygienických a technologických postupov, zloženie, popr. balenia
  • jeho gastronomické vlastnosti sú stále a na zodpovedajúcej úrovni

Spoločnosť LEROS získala v júni v roku 2005 národnú značku KLASA na prvých päť výrobkov a v roku 2011 spoločnosť nadštandartné kritériá opäť splnila a značka KLASA na uvedených piatich výrobkoch bola znova udelená.